Royal MC8: Royal MC8 Micro-Cut Shredder, ROY29349C 8 Sheet Paper Shredder