Lathem VIE0203 Operational Battery Pack 6V For Sonachron DWA-S