HSM Securio C18s 1/4 Strip Cut Shredder, 20 Sheet Capacity C18s 1/4