HSM Securio C16s 1/4 Strip Cut Shredder, 18 Sheet Capacity C16s 1/4