HSM Securio B22s 1/8 Strip Cut Shredder, 18 Sheet Capacity B22s 1/8